Sáng ngày 19/9/2017, Công đoàn trường tiểu học số 1 Ninh Ích đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.